Ang Organisasyon para sa Pagsasanay sa Teknikal na Intern para sa Mga Dayuhan (OTIT) ay nagbukas ng “Teknikal na Intern Pagsasanay SOS / Emergency Consultation Counter” para sa biglaang konsultasyon para sa mga kasong emerhensiya tulad ng pag-atake at pananakot “Mother language Consultation Hotline”.

Kung may inaalala ka o may problema, tulad ng “binugbog”, “pinilit na umuwi sa bansa”, o “sexual harassment mula sa may-ari ng negosyo”, mangyaring tingnan ang sumusunod na site at kumunsulta sa amin.

Tumatanggap din kami ng mga SOS at konsultasyong emergency.

Para sa mga teknikal intern trainee, tawagan lamang ang numerong toll-free na nasa ibaba.
Mangyaring pindutin ang numero 1 pagkatapos ng anunsyo.

Telepono: 0120-250-197
Martes / Huwebes 11:00 – 19:00
Sabado 9:00 – 17:00

Tagalog

Native Language ConsultationSerbisyo ng pagpapayo sa sariling wika (otit.go.jp)