Simula Hunyo 2019, kami po ay magtatatag ng tanggapan ng konsultasyon na tinatawag na “ONE STOP” sa Shimane International Center upang tumugon sa iba’t ibang impormasyon at konsultasyon tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga dayuhang residente.
Libre po ang konsultasyon. Mahigpit po naming iingatan ang inyong sekreto. Huwag mag-alinlangang gamitin ito.

Nilalaman

Pamamaraan para sa paninirahan, trabaho, pangangalagang medikal, kapakanan, panganganak, pangangalaga sa bata, edukasyon ng mga bata, iba pang mga bagay tungkol sa pamumuhay.

Paano gamitin

1. Tawagan ang numero at sabihin, “Tagalog onegaishimasu” (Gusto kong makipag-usap sa Tagalog)
2. Mangyaring maghintay ng ilang sandali para ilipat as interpreter.
3. Kausapin ang interpreter.
4. Maaaring kumunsulta sa isang propesyonal na institusyon nang direkta sa pamamagitan ng isang interpreter.
* Maaaring bumisita as tanggapan para kumonsulta.

Telepono para sa Konsultasyon: 070-3774-9329

(May charge po ang inyong tawag)

Mga taong maaaring gumamit ng serbisyo

Mga dayuhang residente

Mga suportadong wika (12 wika)

Ingles, Tsino (Beijing), Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Tagalog, Thai, Portuges, Espanyol, Myanmar, Khmer

Oras

Lunes hanggang Biyernes 9:00 am hanggang 5:00 pm
(Maliban sa mga piyesta opisyal at ika-29 ng Disyembre hanggang ika-3 ng Enero)