Ito ay tungkol sa pag-sakay ng bisekleta, ang mapanganib na pag-sakay at di pag-pansin sa signal trapiko at paglabag ng 2beses sa loob ng 3taon at hindi lalampas hanggang Marso, ay mapaparusahan  na dumalo sa pag-sasanay sa pag-sakay ng bisikleta. (Ang mapanganib na pag-uugaling ito ay Ika-1 ng Hunyo, 2015 at nag-umpisa)

Ito ay inihayag ng Shimane Prefecture, Shimane Prefectural Police Headquarters at nakasalin sa maraming wika (Hapon, Ingles, Intsik, Tagalog, Portuguese).