Upang gunitain ang Anibersaryo ng Houterasu Shimane, sa kooperasyon ng Shimane Prefecture Bar Association at ng Shimane Prefecture Judicial Scrivener Association, ay magsasagawa ng libreng ligal na konsultasyon tulad ng sumusunod.
Para sa reserbasyon, numero ng telepono, Houterasu Shimane Secretariat (TEL 0570-078358).

Free legal consultation fyer

Konsultasyon sa abogado

  • Petsa at oras: Ika-27 ng Oktubre, Linggo 13:00-16:00
  • Lokasyon: Matsue City, Izumo City, Hamada City, Unnan City, Yasugi City

Konsultasyon sa abogado

  • Petsa at oras: Ika-27 ng Oktubre, Linggo 10:00-16:00 (maliban as 12:00-13:00)
  • Lokasyon: Oki no shima

Konsultasyon sa administratibong taga sulat

  • Petsa at oras: Ika-27 ng Oktubre, Linggo 13:00-16:00
  • Lokasyon: Matsue City, Izumo City, Hamada City

* Kapag nagpareserba ng konsultasyon ay i-gaguide po namin kayo ng bukod.

* Kung kailangan po ng interpreter, ay maaaring gamitin ang boluntaryong community interpreter  (maliban po sa lugar ng Oki). Para sa mga detalye, komunsulta lamang po sa Shimane International Center.

* Houterasu Multilingual Information Service (0570-078377) maaari po kayong magtanong gamit ang ibat-ibang lengwahe.