Ang Tourism Agency ay nag publish ng isang tool para sa mga impormasyon pagkatapos ng kalamidad, isang aplikasyon para sa smart phone na “Safety tips” upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga taga-ibang bansang turista na bibisita sa Japan.

“Safety Tips” ay isang impormasyon mula sa aplikasyon ng smart phone na mag dadala ng maagang babala sa lindol at tsunami sa bansang Hapon na nasa wikang Ingles. Ang flowchart ng paglikas at komunikasyong card, gaya ng mga link HP at may iba’t iba pang mga tampok na makakatulong kapag naganap ang kalamidad.

Para sa iba pang impormasyon ay tingnan ang link na ito 「Impormasyon para sa mga banyagang turista kapag bumisita sa Japan sa panahon ng kalamidad新しいウィンドウで外部サイトを開きます。