Thông tin liên quan đến thảm họa, thiên tai

Thông tin cần chuẩn bị khi xảy ra thiên tai, thảm họa

Những cách thức truyền tin bổ ích khi xảy ra thiên tai, thảm họa

(J-anpi) Tập hợp thông tin tra cứu các mức độ nguy hiểm

  • J-anpi https://anpi.jp/top新しいウィンドウで外部サイトを開きます。
    Cuộc gọi chuyên dùng khi xảy ra thiên tai, thảm họa, bản chuyên dùng khi xảy ra thiên tai, thảm họa(web171), bản dịch vụ chuyên dùng khi xảy ra thiên tai, thảm họa, có thể tổng hợp thông tin, tìm kiếm thông tin về người thân, gia đình, bạn bè đã được đăng kí tại trang web. 

Cuộc gọi truyền tin chuyên dùng khi xảy ra thiên tai, thảm họa

Bản dịch vụ truyền tin khi xảy ra thiên tai, thảm họa bằng dịch vụ Internet của các công ty truyền thông điện thoại

パーソンファインダー(Person Finder)

https://www.google.org/personfinder/japan新しいウィンドウで外部サイトを開きます。
Có thể đăng kí thông tin khi bất an, xác nhận tình hình khi bất an.

Ứng dụng hữu ích