Tại Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane, bất kỳ ai có thiết bị LAN không dây (máy tính xách tay, điện thoại thông minh, v.v.) đều có thể sử dụng dịch vụ kết nối Internet miễn phí (trừ một số cơ sở nhất định). Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng tại văn phòng.

Những lưu ý khi sử dụng

  • Nhật ký truyền thông được ghi lại trong dịch vụ này.
  • Phí sử dụng dịch vụ này là miễn phí, nhưng dịch vụ trả phí trên Internet được trả bởi người dùng.
  • Kết nối có thể không thực hiện được do khả năng tương thích của thiết bị, lỗi hệ thống, v.v.
  • Chúng tôi không cho mượn máy tính hay thẻ LAN không dây
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào khi sử dụng dịch vụ này.
  • Trong dịch vụ này, vui lòng tuân thủ luật pháp về việc cấm truy cập trái phép.