Upang maihanda ang dumaraming kaso ng COVID-19 sa buong bansa pati na rin para sa kapaskuhan, at upang maibigay ang seguridad at kaginhawaan para sa mga dayuhang residente sa Shimane Prefecture, pinapalawig ng Shimane International Center ang mga oras ng tanggapan ng kanilang hotline ng konsulta tulad ng sumusunod.

Mula noong Nobyembre taong 2020, tungkol sa mga pamamaraan ng konsulta at konsulta para sa bagong impeksyon sa coronavirus,kung mayroon kang mga sintomas tulad ng lagnat, una sa lahat, dapat kang tumawag sa iyong doktor ng pamilya upang magpatingin sa doktor.

Hindi makatawag sa telepono sa wikang Hapon, walang doktor ng pamilya, atbp. Para sa mga dayuhang residente na may problema sa konsulta / konsultasyon, mangyaring makipag-ugnay sa desk ng konsultasyon para sa mga dayuhang residente. Makikipag-ugnayan ang Shimane International Center (Call Center) sa sentro ng kalusugan para sa konsulta.

Pagpapalawak ng Mga Oras ng Konsultasyon para sa COVID-19 Hotline para sa mga residenteng dayuhan

Ika-23 ng Disyembre 2020 (Miyerkules) hanggang ika-31 ng Marso 2021 (Miyerkules)

Kasalukuyang nilalaman (suporta ng Shimane International Center)

Oras

Lunes-Biyernes 9:00am hanggang 5:00pm (maliban sa piyesta opisyal)

Numero ng telepono

070-3774-9329

Tinatanggap na Konsultasyon

Konsultasyon tungkol sa pang araw-araw na pamumuhay

Konsultasyon tungkol sa COVID-19

Mga nilalaman na pinahaba (suporta ng call center)

Oras

Lunes-Biyernes 5:00pm hanggang 9:00pm

Sabado, Linggo, at piyesta opisyal 9:00am to 9:00pm

* Gayunpaman, kung may biglaang pangangailangan tulad ng paglala ng mga sintomas, ay tatanggapin namin ang tawag bukod sa oras na isinasaad.

Numero ng telepono

0120-941-043

Tinatanggap na Konsultasyon

Konsultasyon tungkol sa COVID-19

(Hindi po namin tatanggapin ang konsultasyon tungkol sa pang araw-araw na pamumuhay.)