Nagpapadala ang Shimane International center ng mga boluntaryong tagapagsalin ng wika, upang suportahan ang komunikasyon ng mga dayuhang residente, gayunpaman, upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon sa coronavirus (COVID-19), ay pahahabain po namin ang pagtanggi ng pagpapadala ng mga boluntaryong tagapagsalin ng wika tulad ng inilarawan sa ibaba. Humihingi po kami ng paumanhin para sa anumang abala, inaasahan po namin ang iyong pang-unawa.

Maaaring kumunsulta sa mga banyagang wika tungkol sa mga pamamaraan ng paninirahan, trabaho, pangangalaga sa medikal, kagalingan, panganganak / pag-aalaga ng bata / edukasyon sa bata, at iba pang mga bagay na may kaugnayan sa pamumuhay. Bilang karagdagan, ang mga organisasyon na tumatanggap ng dayuhan ay maaaring magbigay ng konsulta para sa layunin ng pagbibigay ng impormasyon sa mga dayuhan.

Mangyaring gamitin po lamang ang Pangkalahatang konsultasyon ng Shimane multicultural “ONE STOP CENTER”.

Panahon

Ika-4 ng Marso (Miyerkules) hanggang ika-24 ng Abril (Biyernes), 2020

Ang pagpapadala ng interpreter pagkatapos ng ika-25 ng Abril ay mapagpapasyahan at ihahayag muli sa ika-20 ng Abril. Depende sa pagkalat ng virus, ang pagsuspinde ng pagpapadala ng interpreter ay maaaring magtagal pagkatapos ng ika-25 ng Abril.

Nilalaman

Pansamantalang pagtanggi sa paghiling ng boluntaryong interpreter sa lahat ng larangan