Nandito po ang mga impormasyon tungkol sa coronavirus (COVID-19).

Paki tingnan po lamang ang website ng Ministry of Health, Labor and Welfare para sa iba pang impormasyon tungkol sa coronavirus.

Ministry of Health, Labor and Welfare (information about the coronavirus)

Impormasyon mula as Shimane International Center

Ang Shimane International Center ay nagtayo ng Pangkalahatang konsultasyon ng Shimane multicultural “ONE STOP CENTER”

Tumatanggap po kami ng konsultasyon mula as iba’t ibang wika. Kung kayo po ay nag-aalala tungkol sa coronavirus, tumawag po lamang sa one-stop center. Ang one-stop center po ay tutulong sa inyo na i-translate ang inyong tawag as mga professional institutions gamit ang iba’t ibang wika.

Telephone Number

070-3774-9329

Oras at araw ng tanggapan

Lunes hanggang Biyernes (Maliban ang walang pasok)
9: 00-17: 00

Mga suportadong wika

Ingles, Intsik (Mandarin), Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Tagalog (Philippines), Thai, Portuguese (Brazil), Spanish, Myanmar, Khmer (Cambodia)

Impormasyon mula sa Shimane Prefecture

Mag-ingat sa coronavirus infectious diseases at paraan ng paghuhugas ng kamay (nag-simula Pebrero 21)

Tagalog

Coronavirus Infections (* 2/19 PDF file updated)

Ingles

Palala mula sa Ministry of Health, Labour and Welfare / Prefectural Labour Bureau / Labour Standards Supervision Office/ Public Employment Security Office  (3/18 postscript)

Impormasyon para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa mga kompanya. Kahit na ang coronavirus (COVID-19) ay nagdulot ng pagbawas sa negosyo sa kumpanya, ang mga kumpanya ay hindi pinapayagan na ituring ang mga dayuhang manggagawa na mas mababa kaysa sa mga manggagawa sa Japan sa dahilan na ito ay dayuhan.
I-click dito para sa iba pang mga detalye.

Impormasyon mula sa Immigration and Residence Management Agency

Homepage ng Ministry of Health, Labor at Welfare kung paano hanapin ayon sa wika

Ingles