Impormasyon mula sa Immigration and Residence Management Agency tungkol sa homepage at application kung saan ang impormasyon tungkol sa bagong Coronavirus ay nakalathala.

Homepage ng Ministry of Health, Labor at Welfare kung paano hanapin ayon sa wika

English

Mga impormasyon tungkol sa coronavirus

Impormasyon

Impormasyon mula sa Ministry of Health, Labor and Welfare (impormasyon noong ika-3 ng Pebrero)

Para sa lahat (easy Japanese)

Q and A (easy Japanese)