Nandito po ang mga impormasyon tungkol sa coronavirus (COVID-19).

Paki tingnan po lamang ang website ng Ministry of Health, Labor and Welfare para sa iba pang impormasyon tungkol sa coronavirus.

Ministry of Health, Labor and Welfare (information about the coronavirus)

Ano ang dapat gawin upang maiwasan ang coronavirus (COVID-19) at paano maiwasan na makahawa sa ibang tao(https://www.covid19-info.jp/)

Flyer tungkol sa pag-iwas sa Coronavirus (Source: Opisina ng Punong Ministro HP)

English

Mayroong suporta para sa mga taong may problema sa pamumuhay (Ministry of Health, Labor and Welfare)

Paki tingnan po lamang dito

Kung mayroong problema sa mga gastusin sa pamumuhay dahilan sa epekto ng Coronavirus

Ito po ay isang gabay para sa pansamantalang pagpapahiram ng pondong pang-emerhensiya sa mga nag-aalala tungkol sa kanilang mga gastos sa pamumuhay dahil sa pagsuspinde sa trabaho o kawalan ng trabaho dahil sa epekto ng bagong impeksyon sa coronavirus.

Paki tingnan po lamang dito.

Impormasyon tungkol sa Benepisyo sa Seguridad sa Pabahay

Dahilan sa epekto ng coronavirus, para sa mga tumigil sa trabaho, nawalan ako ng trabaho,
at maaaring mawalan ng tahanan, pangsamantala pong kami ang magbabayad ng upa para sa inyo. Paki tingnan po lamang dito.

Para sa mga may problema sa pagbabayad ng buwis sa prefecture

Kung mayroon dahilan sa pagbaba ng kita dahil sa epekto ng coronavirus, maaaring mag-aplay para sa buwis ng prefectural (klasipikasyon ng buwis ng sasakyan, lokal na korporasyon na tatlong buwis “Buwis sa Korporasyon, Buwis sa paninirahan ng korporasyon, Buwis sa negosyo sa korporasyon”, atbp.) ay maaaring ma-delay ng pagbabayad hanggang isang taon nang walang dagdag na bayad. Paki tingnan po lamang dito.

Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya

Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya
Kahit na lumalala ang lagay ng kumpanya dahil sa novel coronavirus, hindi pinapayagang tratuhin nang mas mababa kaysa sa mga Hapon ang mga dayuhang manggagawa dahil lamang sa pagiging dayuhan nito. Para sa mga detalye, tingnan po lamang ang link sa ibaba.

Tagalog

Tungkol sa mga pamamaraan sa Immigration Service Agency of Japan

Mangyaring suriin sa ibaba para sa iba’t ibang mga aplikasyon para sa paninirahan ng mga dayuhan tungkol sa mga impeksyong coronavirus.

  1. I-click dito para sa mga espesyal na kaso na may kaugnayan sa panahon ng pagtanggap ng aplikasyon at panahon ng pagtanggap ng resulta (website ng Ministry of Justice)
  2. I-click dito para sa paghawak ng mga aplikasyon para sa paninirahan at ang pagpapalabas ng sertipiko ng Karapat-dapat para sa mga nahihirapang bumalik sa bansa (website ng Ministry of Justice)

Makipag-ugnayan  (website ng Ministry of Justice)

Impormasyon mula sa Shimane International Center

Ang Shimane International Center ay nagtayo ng Pangkalahatang konsultasyon ng Shimane multicultural “ONE STOP CENTER”

Tumatanggap po kami ng konsultasyon mula as iba’t ibang wika. Kung kayo po ay nag-aalala tungkol sa coronavirus, tumawag po lamang sa one-stop center. Ang one-stop center po ay tutulong sa inyo na i-translate ang inyong tawag as mga professional institutions gamit ang iba’t ibang wika.

Telephone Number

070-3774-9329

Oras at araw ng tanggapan

Lunes-Biyernes 9: 00-17: 00

Mga suportadong wika

Ingles, Intsik (Mandarin), Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Tagalog (Philippines), Thai, Portuguese (Brazil), Spanish, Myanmar, Khmer (Cambodia), Russia, France

Impormasyon mula sa Shimane Prefecture

Shimane Prefecture HP

Shimane Prefecture HP (To all Foreigners)

Para sa isang mensahe mula sa Gobernador ng Shimane Prefecture, mangyaring tingnan ang nasa itaas na website ng Shimane Prefecture (To all foreigners).

Mag-ingat sa coronavirus infectious diseases at paraan ng paghuhugas ng kamay (nag-simula Pebrero 21)

Tagalog

Balita mula sa NHK world Japan

(Caption)

NHK WORLD-JAPAN ay nagpapahayag ng impormasyon tungkol sa coronavirus as ibat-ibang lengwahe.

Meron pong salita sa English, Arabic, Bengali, Burmese, Chinese, French, Hindi, Indonesian, Korean, Persian, Spanish, Swahili, Thai, Turkish, Urdu, Vietnamese.

Kumukuha ng BALITA kung ano ang reaksyon ng lipunan ng bansang Hapon sa coronavirus sa iyong wika, at mangyaring ibahagi ito kung alam mo ang mga taong gumagamit ng mga wikang ito.

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/information/202004020600/?cid=wohk-flyer-org_site_pr_info_qr_multiple_lang-202004-00